МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9051969

Началната дата: 01.04.2016 08:50

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

На основание чл.101а и 101б от Глава осма

„а” ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

от ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Д-р Нели Савчева – Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово, кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долу посочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

Предмет на поръчката: „Предоставяне под наем на лабораторна апаратура, включително осигуряване на сервизното обслужване и консумативите и реактивите за работа с апаратурата в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД“

Поръчката възлиза на  обща прогнозна стойност:  34 450(тридесет и четири хиляди, четиристотин и петдесет лева) без включен  ДДС.

Обособена позиция № 1 – Автоматичен анализатор за глюкоза – 1 брой с прогнозна годишна стойност 14 650,00 лв

Обособена позиция № 2 – Кръвно газов анализатор – 1 брой с прогнозна годишна стойност 13 560,00 лв

Обособена позиция № 3 – Електролитен анализатор – 1 брой с прогнозна годишна стойност 6 240,00 лв

Място и срок за подаване на оферти за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:00ч. на 12.04.2016г.

Дата и място на разглеждане на офертите: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 13.04.2016г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

Договори и споразумения по ОП
  • Договори - Публикувано на: 31 Май 2016
  • Документация
  • документация - Публикувано на: 01 Април 2016
  • Протоколи
  • Протокол №1 - Публикувано на: 05 Май 2016