МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9049509

Началната дата: 11.01.2016 10:15

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


ПУБЛИЧНА ПОКАНА ОТКРИТА ПО РЕДА НА

ГЛАВА 8А ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА“ АД

ПО СЕДЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

 

 

Поръчката възлиза на  обща прогнозна стойност:  32 880 (тридесет и две хиляди, осемстотин  и осемдесет лева) без включен  ДДС.

срок на подаване на документи: 21.01.2016 г

дата на отварянето на документите: 22.01.2016 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 11:00 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представител на участник се допуска след представяне на документ за самоличност и съответно изрично пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на документите за регистрация). Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Договори и споразумения по ОП
  • Договори - Публикувано на: 22 Февруари 2016
  • Документация
  • Покана - Публикувано на: 11 Януари 2016
  • Приложения - Публикувано на: 11 Януари 2016
  • Образци - Публикувано на: 11 Януари 2016
  • Протоколи
  • Протокол №1 - Публикувано на: 02 Февруари 2016