МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9050235

Началната дата: 09.02.2016 10:05

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

На основание чл.101а и 101б от Глава осма

„а” ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

от ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Д-р Нели Савчева – Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово, кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долу посочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

 

Предмет на поръчката: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА“ АД ПО ЕДНА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ“

Поръчката възлиза на  обща прогнозна стойност:  3200(три хиляди, и двеста лева) без включен  ДДС.

 Място и срок за подаване на оферти за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:00ч. на 19.02.2016г.

Дата и място на разглеждане на офертите: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 22.02.2016г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 10 Март 2016
  • Документация
  • Покана - Публикувано на: 09 Февруари 2016
  • Протоколи
  • Протокол №1 - Публикувано на: 22 Февруари 2016