МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2016-0021

Началната дата: 14.11.2016 12:24

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


ДО

Инфомед ЕООД

Софарма Трейдинг АД

Диагностик имиджинг ООД

                                                                       Медицинска техника Инженеринг ООД

Тримед Медикъл ООД

                                                                      Б.Браун Медикал ЕООД

                                                                      Ендофлекс ЕООД

                                                                      Бикомед ООД

                                                                      Санимед ООД

                                                                      Булмар МЛ ЕООД

                                                                      Истлинк България ЕООД

                                                                      Агарта ЦМ ЕООД

                                                                                  Емония Фарматех България

                                                                                  Контакт Медикъл интернешанъл ООД

                                                                                  БГ Мед ООД

 П О К А Н А

За участие в процедура на договаряне без обявление

за възлагане на обществена поръчка

            На основание  чл. 64, ал.1 и ал.3  от ППЗОП и във връзка с Решение № 388/14.11.2016 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка медицински изделия /общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово“  Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 22.11.2016 г от 10:30 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД.

         Обект на поръчката – съгласно чл.3, ал.1, т. 2 от ЗОП. Офертата следва да съдържа информацията и документите, изискващи се съгласно настоящата покана.

         Правно основание за откриване на процедурата: чл. 79, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 12 Януари 2017 - 15:33
 • Анекси - Публикувано на: 28 Август 2017 - 09:45
 • Инф. изпълнени договори - Публикувано на: 02 Февруари 2018 - 14:56
 • Инф. изпълнен договор - корекция - Публикувано на: 20 Юни 2018 - 16:29
 • Документация
 • документация - Публикувано на: 14 Ноември 2016
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 12 Януари 2017 - 15:33
 • Протоколи
 • протоколи - Публикувано на: 28 Ноември 2016
 • доклад - Публикувано на: 28 Ноември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 28 Ноември 2016