МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2016-0013

Началната дата: 16.08.2016 15:14

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


    ДО

Емония Фарматех България ЕООД

Софарма Трейдинг АД

 

П О К А Н А

 

За участие в процедура на договаряне без обявление

за възлагане на обществена поръчка

 

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

            На основание  чл. 64, ал.1 и ал.3  от ППЗОП и във връзка с Решение № 379/16.07.2016 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на специфични медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 26.08.2016 г от 10:00 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД.

            Обект на поръчката – съгласно чл.3, ал.1, т. 2 от ЗОП. Офертата следва да съдържа информацията и документите, изискващи се съгласно настоящата покана.

           Правно основание за откриване на процедурата: чл. 79, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 27 Септември 2016
  • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 21 Септември 2017 - 12:17
  • Документация
  • документация - Публикувано на: 16 Август 2016
  • Протоколи
  • Протоколи - Публикувано на: 26 Август 2016
  • Доклад - Публикувано на: 26 Август 2016
  • Решения за избор на изпълнител
  • Решение №673 - Публикувано на: 26 Август 2016