МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2016-0001

Началната дата: 12.01.2016 12:00

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


ДО

Фрезениус Медикъл Кеър България ЕООД

Медимаг МС ООД

Илан Медицинска Апаратура ООД

Софарма Трейдинг АД

Диагностик Имиджинг ООД

 

 

 

П О К А Н А

За участие в процедура на договаряне без обявление

за възлагане на обществена поръчка

 

                УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

                На основание  чл. 92 от ЗОП и във връзка с Решение № 362/12.01.2016 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура  на МБАЛ”Д-р Тота Венкова”АД  ” Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 25.01.2015 г от 10:00 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД

                                                                                                      

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска техника (апаратура и оборудване) на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово по   шест обособени позиции за срок от 11 месеца.

Договори и споразумения по ОП
  • Договори - Публикувано на: 22 Февруари 2016
  • Документация
  • Покана - Публикувано на: 12 Януари 2016
  • Протоколи
  • Протоколи - Публикувано на: 25 Януари 2016
  • Решения за избор на изпълнител
  • Решение избор изпълнител - Публикувано на: 25 Януари 2016
  • Приключване и прекратяване
  • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 06 Април 2017 - 15:31
  • Информация изпълнен договор - Публикувано на: 02 Май 2017 - 10:27