МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2016-0015

Началната дата: 17.09.2016 14:32

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


ДО

МС Фарма АД

Софарма Трейдинг АД

Медекс ООД

Фаркол АД

Фьоникс Фарма ЕООД

 

 

 

П О К А Н А

За участие в процедура на договаряне без обявление

за възлагане на обществена поръчка

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

            На основание  чл. 64, ал.1 и ал.3  от ППЗОП и във връзка с Решение № 381/17.09.2016 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания, заплащани от НЗОК за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово“  Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 27.09.2016 г от 10:30 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД.

 

           Обект на поръчката – съгласно чл.3, ал.1, т. 2 от ЗОП. Офертата следва да съдържа информацията и документите, изискващи се съгласно настоящата покана.

           Правно основание за откриване на процедурата: чл. 79, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

Документация
  • Покана - Публикувано на: 26 Септември 2016
  • Решения за прекратяване
  • Решение прекратяване - Публикувано на: 10 Октомври 2016