МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2016-0014

Началната дата: 30.08.2016 14:26

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: „Избор на оператор за отпечатване и  доставка на ваучери за храна за персонала в МБАЛ  „Д-р Тота Венкова АД” както следва:

- Предоставяне на ваучери за храна за персонала по Наредба № 11/21.12.2005г на МТСП и МЗ;  с прогнозна стойност 165500лв

- Предоставяне ваучери за персонала на основание чл.209 от ЗКПО;с прогнозна стойност 31 000 лв

 

срок на подаване на документи: 27.09.2016 г

дата на отварянето на документите: 28.09.2016 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

 

Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 23 Декември 2016
 • Инф. изпълнени договори - Публикувано на: 03 Януари 2018 - 15:35
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 30 Август 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 11 Ноември 2016
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 26 Октомври 2016
 • Протоколи - Публикувано на: 30 Ноември 2016
 • Доклад - Публикувано на: 30 Ноември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение № 979 - Публикувано на: 30 Ноември 2016