МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9049583

Началната дата: 13.01.2016 13:26

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

На основание чл.101а и 101б от Глава осма

„а” ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

от ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Д-р Нели Иванова Савчева – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово в качеството си на Възложител кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

Предмет на поръчката: „Доставка на медицински консуматив /общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ”Д-р Тота Венкова”АД”  по осем позиции“

Поръчката възлиза на  обща прогнозна стойност:  56816,45 (петдесет и шест хиляди, осемстотин и шестнадесет лева и 45 ст.) без включен  ДДС.

Правно основание: чл. 101а 101б от Глава осма „а” възлагане на обществени поръчки чрез публична покана по ЗОП на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово.

срок на подаване на документи: 22.01.2016 г

дата на отварянето на документите: 25.01.2016 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 11:30 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представител на участник се допуска след представяне на документ за самоличност и съответно изрично пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на документите за регистрация). Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Договори и споразумения по ОП
  • Договори - Публикувано на: 24 Февруари 2016
  • Документация
  • документация - Публикувано на: 13 Януари 2016
  • Разяснение по документацията
  • Допълнителни разяснения - Публикувано на: 18 Януари 2016
  • Протоколи
  • Протокол №1 и Класиране - Публикувано на: 02 Февруари 2016