МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9049551

Началната дата: 12.01.2016 13:37

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

На основание чл.101а и 101б от Глава осма

„а” ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

от ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Д-р Нели Иванова Савчева – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово в качеството си на Възложител кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

 

Предмет на процедурата: „Доставка на канцеларски материали, консумативи, формуляри и тонер касети  за нуждите на  МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово“ по 4 /четири/ обособени позиции.

Обособена позиция №1 КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА ПО ЧЛ.30 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Обособена позиция №2 ФОРМУЛЯРИ – МЕДИЦИНСКИ И НЕМЕДИЦИНСКИ  ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА ПО ЧЛ.30 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Обособена позиция №3 КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ИЗВЪН СПИСЪКА ПО ЧЛ.30 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Обособена позиция №4 ИЗВЪН ГАРАНЦИОНЕН РЕМОНТ, ЗАРЕЖДАНЕ НА КАСЕТИ ЗА ПРИНТЕРИ, ПОДМЯНА НА БАРАБАНИ И ЗАКУПУВАНЕ НА НЕОРИГИНАЛНИ  И ОРИГИНАЛНИ НОВИ КАСЕТИ 

Документация
  • Документация - Публикувано на: 12 Януари 2016
  • Разяснение по документацията
  • Допълнителни разяснения - Публикувано на: 18 Януари 2016
  • Допълнителни разяснения 2 - Публикувано на: 20 Януари 2016
  • Протоколи
  • Протокол №1 - Публикувано на: 10 Февруари 2016