МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2016-0012

Началната дата: 21.06.2016 13:14

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


                                                       ДО

Новимед ООД

Емония Фарматех България ЕООД

Софарма Трейдинг АД

Б.Браун Медикал ЕООД

РСР ЕООД

 

 

П О К А Н А

За участие в процедура на договаряне без обявление

за възлагане на обществена поръчка

 

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

            На основание  чл. 64, ал.1 и ал.3  от ППЗОП и във връзка с Решение № 378/21.06.2016 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на специфични медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 01.07.2016 г от 10:30 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД.

            Обект на поръчката – съгласно чл.3, ал.1, т. 2 от ЗОП. Офертата следва да съдържа информацията и документите, изискващи се съгласно настоящата покана.

           Правно основание за откриване на процедурата: чл. 79, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

Договори и споразумения по ОП
  • Договори - Публикувано на: 30 Август 2016
  • Информация изпълнени договори - Публикувано на: 21 Септември 2017 - 11:49
  • Документация
  • покана и образци - Публикувано на: 14 Юни 2016
  • Протоколи
  • Протоколи и Доклад - Публикувано на: 13 Юли 2016
  • Решения за избор на изпълнител
  • Решение №564 - Публикувано на: 13 Юли 2016