МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2016-0003

Началната дата: 22.02.2016 09:24

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

„Пране на болнични текстилни материали - работно облекло, операционно бельо и болнично бельо”

 

срок на подаване на документи: 28.03.2016 г

дата на отварянето на документите: 29.03.2016 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 13:00 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представител на участник се допуска след представяне на документ за самоличност и съответно изрично пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на документите за регистрация). Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 09 Юни 2016
  • Информация за приключен договор - Публикувано на: 13 Септември 2017 - 15:29
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: 29 Февруари 2016
  • Покана за ценово отваряне
  • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 18 Април 2016
  • Протоколи
  • Протоколи - Публикувано на: 21 Април 2016
  • Решения за избор на изпълнител
  • Решение - Публикувано на: 21 Април 2016