МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9051833

Началната дата: 29.03.2016 14:01

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


Д-р Нели Иванова Савчева – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово в качеството си на Възложител кани всички заинтересовани лица, отговарящи на долупосочените изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както следва:

 

Предмет на процедурата: „Доставка на стопански консумативи  за нуждите на  МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово“ по 2 /две/ обособени позиции.

Обособена позиция №1 ДОСТАВКА НА СТОПАНСКИ КОНСУМАТИВИ ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА ПО ЧЛ.30 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Обособена позиция №2 ДОСТАВКА НА СТОПАНСКИ КОНСУМАТИВИ ИЗВЪН СПИСЪКА ПО ЧЛ.30 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

 

Поръчката възлиза на  обща прогнозна стойност:  52 748.43   лева (петдесет и две хиляди, седемстотин четиридесет и осем лева и 43 ст.) без включен  ДДС.

 

Правно основание: чл. 101а 101б от Глава осма „а” възлагане на обществени поръчки чрез публична покана по ЗОП на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово.

Договори и споразумения по ОП
  • Договори - Публикувано на: 06 Юни 2016
  • Приложение 2 към Договор по ОП 1 - Публикувано на: 06 Юни 2016
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: 29 Март 2016
  • Протоколи
  • Протокол №1 - Публикувано на: 11 Април 2016