МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2018-0014

Началната дата: 30.08.2018 14:49

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


П О К А Н А

за участие в процедура на договаряне без предварително обявление

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на лекарствени продукти / лекарствени продукти, лечебни храни, диагностични средства и други нетерапевтични продукти / за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово”

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

                На основание  чл. 64, ал.1 и ал.3  от ППЗОП и във връзка с Решение № 454/30.08.2018 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти / лекарствени продукти, лечебни храни, диагностични средства и други нетерапевтични продукти / за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово” Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 10.09.2018 г от 13:00 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД.

                                                                                                      

Обект на поръчката – съгласно чл.3, ал.1, т. 2 от ЗОП. Офертата следва да съдържа информацията и документите, изискващи се съгласно настоящата покана.

Правно основание за откриване на процедурата: чл. 79, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

Срок на получаване на офертите: 07.09.2018 г 16:30 часа

Документация
 • Покана - Публикувано на: 30 Август 2018 - 14:50
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 25 Септември 2018 - 10:57
 • Решение за прекратяване
 • Решение РД06-710 - Публикувано на: 11 Септември 2018 - 16:00
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение откриване процедура - Публикувано на: 30 Август 2018 - 14:51
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 30 Август 2018 - 14:50
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 30 Август 2018 - 14:50
 • програмен продукт - Публикувано на: 30 Август 2018 - 14:51