МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2018-0009

Началната дата: 25.04.2018 17:17

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: Доставка на лекарствени продукти за лечение на онологични заболявания, заплащани от НЗОК за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" 

 

срок на подаване на документи: 31.05.2018 г

дата на отварянето на документите: 01.06.2018 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

 
Документация
 • Заглавна страница - Публикувано на: 26 Април 2018 - 17:00
 • Документация - Публикувано на: 26 Април 2018 - 17:00
 • Програмен продукт - Публикувано на: 26 Април 2018 - 17:00
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 24 Юли 2018 - 10:09
 • Протоколи
 • Protokol 1 - Публикувано на: 02 Юли 2018 - 15:29
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 15 Август 2018 - 14:50
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение класиране - Публикувано на: 15 Август 2018 - 14:50
 • Класиране таблица - Публикувано на: 15 Август 2018 - 14:51
 • Решение 684 - Публикувано на: 29 Август 2018 - 13:31
 • Решение РД-06-713 - Публикувано на: 13 Септември 2018 - 09:50
 • Решение РД-06-716 - Публикувано на: 13 Септември 2018 - 16:31
 • Решение РД-06-727 - Публикувано на: 18 Септември 2018 - 11:20
 • Решение РД-06-753 - Публикувано на: 26 Септември 2018 - 16:04
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 15 Октомври 2018 - 16:45
 • Договори 2 - Публикувано на: 18 Октомври 2018 - 15:13
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 26 Април 2018 - 17:00
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 26 Април 2018 - 17:00
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 26 Април 2018 - 17:00
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 26 Април 2018 - 17:00
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 29 Август 2018 - 09:12
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване 2 - Публикувано на: 11 Септември 2018 - 10:23
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване 3 - Публикувано на: 08 Октомври 2018 - 10:35
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 15 Октомври 2018 - 16:45
 • Обявление възложена поръчка 2 - Публикувано на: 18 Октомври 2018 - 15:12