МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2018-0007

Началната дата: 21.02.2018 10:41

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за хемодиализа за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“

 

срок на подаване на документи: 24.04.2018 г

дата на отварянето на документите: 25.04.2018 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

 
Документация
 • Заглавна страница - Публикувано на: 21 Март 2018 - 14:06
 • Документация - Публикувано на: 21 Март 2018 - 14:14
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 27 Юни 2018 - 11:57
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 08 Юни 2018 - 13:16
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 06 Юли 2018 - 12:57
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 06 Юли 2018 - 12:57
 • Класиране - Публикувано на: 06 Юли 2018 - 12:57
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 14 Август 2018 - 16:09
 • Анекс Фрезениус - Публикувано на: 25 Януари 2019 - 08:42
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 21 Март 2018 - 14:03
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 21 Март 2018 - 14:06
 • Образци
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 21 Март 2018 - 14:15
 • програмен продукт - Публикувано на: 21 Март 2018 - 14:15
 • образци - Публикувано на: 21 Март 2018 - 14:15
 • Становища на предварителен контрол 1 етап
 • Становище предварителне контрол 1 етап - Публикувано на: 21 Март 2018 - 15:26
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 24 Юли 2018 - 16:25
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 14 Август 2018 - 16:09