МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2018-0012

Началната дата: 03.08.2018 11:26

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

С ПРЕДМЕТ:

Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово"

 

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т.1, чл.19, ал. 1, във връзка с Глава девета, чл.74  от Закона за обществените поръчки.

Предмет на настоящата поръчка е: Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово"  разделена в 132 броя позиции и съответните подпозиции,  подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

срок на подаване на документи: 11.09.2018 г

Документация
 • Документация - Публикувано на: 07 Август 2018 - 15:11
 • Заглавна страница - Публикувано на: 07 Август 2018 - 15:11
 • Приложение 1 - Публикувано на: 07 Август 2018 - 15:11
 • Разяснение по документацията
 • Допълнителни разяснения - Публикувано на: 16 Август 2018 - 10:12
 • Допълнителни разяснения 1 - Публикувано на: 24 Август 2018 - 09:20
 • Решения за промяна
 • Решение за изменение на обявление - Публикувано на: 17 Август 2018 - 11:42
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 19 Ноември 2018 - 16:06
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 11 Октомври 2018 - 09:38
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 13 Декември 2018 - 10:19
 • Протоколи и доклад 1 - Публикувано на: 20 Декември 2018 - 15:16
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 08 Февруари 2019 - 15:44
 • Анекс РСР - Публикувано на: 27 Февруари 2019 - 08:44
 • Анекси Истлинк - Публикувано на: 11 Март 2019 - 10:31
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 07 Август 2018 - 15:11
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 07 Август 2018 - 15:11
 • Обявление за изменение на договор - Публикувано на: 11 Март 2019 - 10:31
 • Образци
 • Програмен продукт - Публикувано на: 07 Август 2018 - 15:13
 • Образци - Публикувано на: 07 Август 2018 - 15:13
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 07 Август 2018 - 15:13
 • Решение за класиране и избор на изпълнител
 • Решение РД-06-954 - Публикувано на: 13 Декември 2018 - 10:19
 • Класиране - Публикувано на: 13 Декември 2018 - 10:19
 • Решение РД-06-956 - Публикувано на: 14 Декември 2018 - 11:00
 • Решение РД-06-988 - Публикувано на: 20 Декември 2018 - 15:16
 • Класиране 20.12.18г. - Публикувано на: 20 Декември 2018 - 15:16
 • Решение РД-06-12 - Публикувано на: 08 Януари 2019 - 14:07
 • Решение РД06-0047 - Публикувано на: 15 Януари 2019 - 14:34
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 08 Януари 2019 - 10:05
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 08 Февруари 2019 - 15:44