МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2018-0008

Началната дата: 05.04.2018 15:07

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" 

 

срок на подаване на документи: 30.05.2018 г

дата на отварянето на документите: 31.05.2018 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

 
Документация
 • Заглавна страница - Публикувано на: 25 Април 2018 - 16:41
 • Документация - Публикувано на: 25 Април 2018 - 16:42
 • Програмен продукт - Публикувано на: 25 Април 2018 - 16:43
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 23 Юли 2018 - 13:46
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 19 Юни 2018 - 09:26
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 16 Август 2018 - 10:13
 • Решения за избор на изпълнител
 • клакиране - Публикувано на: 16 Август 2018 - 10:13
 • Решение и класиране - Публикувано на: 16 Август 2018 - 10:13
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 19 Септември 2018 - 15:42
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 04 Октомври 2018 - 11:21
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 25 Април 2018 - 16:40
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 25 Април 2018 - 16:41
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 25 Април 2018 - 16:42
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 25 Април 2018 - 16:42
 • Решение за прекратяване
 • Решение РД-06-756 - Публикувано на: 01 Октомври 2018 - 09:19
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 31 Август 2018 - 12:07
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 19 Септември 2018 - 15:42
 • Обявление възложена поръчка прекратяване 2 - Публикувано на: 15 Октомври 2018 - 15:23