МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2018-0015

Началната дата: 03.09.2018 11:38

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


П О К А Н А

за участие в процедура на договаряне без предварително обявление

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания, заплащани от НЗОК за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово“  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

                На основание  чл. 64, ал.1 и ал.3  от ППЗОП и във връзка с Решение № 455/03.09.2018г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания, заплащани от НЗОК за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово“  Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 12.09.2018 г от 13:00 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД.

             

Обект на поръчката – съгласно чл.3, ал.1, т. 2 от ЗОП. Офертата следва да съдържа информацията и документите, изискващи се съгласно настоящата покана.

Правно основание за откриване на процедурата: чл. 79, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

 

Срок на получаване на офертите: 11.09.2018 г 16:30 часа

                                                                                       

Документация
 • Покана - Публикувано на: 03 Септември 2018 - 12:45
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 25 Септември 2018 - 10:47
 • Решение за прекратяване
 • Решение РД-06-714 - Публикувано на: 13 Септември 2018 - 09:30
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение откриване процедура - Публикувано на: 03 Септември 2018 - 12:47
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 03 Септември 2018 - 12:46
 • е-ЕЕДОП - Публикувано на: 03 Септември 2018 - 12:46
 • програмен продукт - Публикувано на: 03 Септември 2018 - 12:47