МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП:

Началната дата: 15.01.2018 09:52

Вид на поръчката: Обява за покана


ПОВТОРНО ПУБЛИКУВАНЕ

Конкурса се провежда  на основание чл.13б от параграф 1 на Постановление № 127 на Министерски съвет от 27.05.2013 год. за допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (Обн., ДВ, бр. 49 от 04.06.2013 год.) и цели избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитна  институция за нуждите на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД - Габрово, с което да се постигне повишаване на прозрачността и ефективността при управлението на средствата на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД - Габрово съобразно правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни  институции по Приложение № 3 към чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.

Оферти се приемат всеки работен ден в срок до 16.30 часа на 22.01.2018 год. в деловодството на МБАЛ «Д-р Тота Венкова «АД с адрес: гр. Габрово, ул. «Д-р Илиев Детския» №1

Място и дата на отваряне на офертите: Офертите ще бъдат отворени и разгледани на  23.01.2018 г от 11:30 часа в Заседателната зала на МБАЛ“ Д-р Тота Венкова“ – Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския“ №1, в случай че са подадени пет и повече оферти.

На основание „Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала / в сила от 02.09.2011 г., доп., бр. 49 от 04.06.2013 г/“ Приложение №3 към чл.13б т.4.6. – срокът за получаване на офертите е 5 работни дни, като възложителите избират изпълнител на базата на представените оферти, независимо от техния брой.

Документация
  • документация - Публикувано на: 15 Януари 2018 - 09:53
  • Образци
  • Образци - Публикувано на: 15 Януари 2018 - 09:53