МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2018-0002

Началната дата: 02.02.2018 13:07

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ / ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, ЛЕЧЕБНИ ХРАНИ, ДИАГНОСТИЧНИ СРЕДСТВА И ДРУГИ НЕТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ / ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА“ АД ГР. ГАБРОВО”

 

срок на подаване на документи: 15.03.2018 г

дата на отварянето на документите: 16.03.2018 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Документация
 • Документация - Публикувано на: 08 Февруари 2018 - 11:09
 • Заглавна страница - Публикувано на: 08 Февруари 2018 - 11:09
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 05 Юли 2018 - 15:58
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 05 Юли 2018 - 15:58
 • Класиране - Публикувано на: 05 Юли 2018 - 15:58
 • Договори и споразумения по ОП
 • Анекс Фьоникс Фарма - Публикувано на: 07 Август 2018 - 09:16
 • Договори - Публикувано на: 30 Август 2018 - 15:39
 • Договори 2 - Публикувано на: 11 Септември 2018 - 11:03
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение откриване процедура - Публикувано на: 08 Февруари 2018 - 11:08
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 08 Февруари 2018 - 11:08
 • Образци
 • образци - Публикувано на: 08 Февруари 2018 - 11:10
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 08 Февруари 2018 - 11:10
 • програмен продукт - Публикувано на: 08 Февруари 2018 - 11:10
 • Решение за класиране и избор на изпълнител
 • Решение 570 - Публикувано на: 20 Юли 2018 - 16:00
 • Решение 580 - Публикувано на: 23 Юли 2018 - 14:14
 • Решение 584 - Публикувано на: 24 Юли 2018 - 15:51
 • Решение 599 - Публикувано на: 31 Юли 2018 - 15:30
 • Решение за прекратяване
 • Решение 617 - Публикувано на: 08 Август 2018 - 14:49
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 24 Юли 2018 - 16:15
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване 2 - Публикувано на: 06 Август 2018 - 16:20
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване 3 - Публикувано на: 13 Август 2018 - 10:50
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване 4 - Публикувано на: 20 Август 2018 - 15:16
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 30 Август 2018 - 15:39
 • Обявление възложена поръчка 2 - Публикувано на: 11 Септември 2018 - 11:03