МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0022

Началната дата: 29.08.2019 11:40

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

   Предмет на настоящата поръчка е: „Ремонт на покрив и подпокривно пространство:  стационар, топла връзка и АГК на  МБАЛ"Д-р Тота Венкова" АД, гр.Габрово” подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство – изпълнение на една или няколко строително монтажни работи съгласно техническата спецификация от Глава II – Техническо задание, свързани с изграждането, реконструирането, преустройването, поддържането, въстановяването или рехабилитацията на сгради” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.1 от ЗОП.

Описание: След проведената  процедура по ЗОП и сключен/и договор/и с изпълнител/и ще бъде извършен ремонта в отделението

срок на подаване на документи: 19.09.2019 г

дата на отварянето на документите: 20.09.2019 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Документация
 • Документация - Публикувано на: 30 Август 2019 - 12:18
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 20 Септември 2019 - 15:37
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 26 Септември 2019 - 15:55
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение класиране - Публикувано на: 26 Септември 2019 - 15:55
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 23 Януари 2020 - 11:51
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 30 Август 2019 - 12:18
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 30 Август 2019 - 12:18
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 30 Август 2019 - 12:18
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 30 Август 2019 - 12:18
 • Приложение 1 - Публикувано на: 30 Август 2019 - 12:18
 • еЕЕДОП.doc - Публикувано на: 30 Август 2019 - 12:18
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 23 Януари 2020 - 11:51