МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2018-0010

Началната дата: 23.04.2018 15:39

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохитологична и цитологична лаборатория на МБАЛ „ Д-р Тота Венкова” АД –Гр. Габрово”

 

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т.1, чл.19, ал. 1, във връзка с Глава девета, чл.74  от Закона за обществените поръчки.

Предмет на настоящата поръчка е : „Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория на МБАЛ „ Д-р Тота Венкова” АД –Гр. Габрово” разделена на 10 обособени и 22 необособени позиции подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

срок на подаване на документи: 20.06.2018 г

дата на отварянето на документите: 21.06.2018 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово от 10:00 часа

Документация
 • Документация - Публикувано на: 15 Май 2018 - 15:16
 • Приложение 1,2,3,4 - Публикувано на: 15 Май 2018 - 15:16
 • Заглавна страница - Публикувано на: 15 Май 2018 - 15:16
 • Решения за промяна
 • Решение за одобряване на обявление за изменение с № 447/22.05.18 - Публикувано на: 22 Май 2018 - 10:30
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 24 Август 2018 - 11:45
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 27 Юни 2018 - 11:44
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 17 Септември 2018 - 16:12
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 09 Ноември 2018 - 15:09
 • Договори 1 - Публикувано на: 26 Ноември 2018 - 15:23
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 15 Май 2018 - 15:16
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 15 Май 2018 - 15:16
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 15 Май 2018 - 15:16
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 15 Май 2018 - 15:16
 • Програмен продукт - Публикувано на: 15 Май 2018 - 15:16
 • Коригирани ОБРАЗЦИ 3А и 5 след Решение за одобряване на обявление за изменение - Публикувано на: 22 Май 2018 - 10:30
 • Решение за класиране и избор на изпълнител
 • Решение РД-06-725 - Публикувано на: 17 Септември 2018 - 16:12
 • Класиране - Публикувано на: 17 Септември 2018 - 16:12
 • Решение РД-06-728 - Публикувано на: 19 Септември 2018 - 14:48
 • Решение РД-06-772 - Публикувано на: 08 Октомври 2018 - 15:40
 • Решение РД-06-829 - Публикувано на: 26 Октомври 2018 - 16:29
 • Обявление за възложена поръка
 • Обавление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 08 Октомври 2018 - 12:04
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 09 Ноември 2018 - 15:09
 • Обявление възложена поръчка 1 - Публикувано на: 26 Ноември 2018 - 15:23