МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2020-0016

Началната дата: 11.06.2020 15:31

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

   Предмет на настоящата поръчка е:Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово"  разделена в 19 броя позиции и съответните подпозиции,  подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

 

Описание: След проведената открита процедура по ЗОП с изпълнители ще бъдат сключени договори за доставка на медицински изделия.

срок на подаване на документи: 17.07.2020

дата на отварянето на документите:  20.07.2020 в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 09:30 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Документация
 • Документация - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 15:29
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 06 Октомври 2020 - 10:51
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 23 Октомври 2020 - 12:40
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 11 Декември 2020 - 11:48
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 12 Юни 2020 - 16:20
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 12 Юни 2020 - 16:20
 • Обявление изменение - Публикувано на: 17 Юни 2020 - 10:40
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 15:29
 • еЕДОП.док - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 15:29
 • еЕДОП - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 15:29
 • програмен продукт - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 15:30
 • Решение за класиране и избор на изпълнител
 • Решение РД-06-1051 - Публикувано на: 23 Октомври 2020 - 12:40
 • Класиране - Публикувано на: 23 Октомври 2020 - 14:57
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 13 Ноември 2020 - 14:29
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 11 Декември 2020 - 11:48