МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2020-0013

Началната дата: 20.05.2020 10:37

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

   Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявания, заплащани от НЗОК за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово“ ,  подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

 

Описание: След проведената открита процедура по ЗОП с изпълнители ще бъдат сключени договори за доставка на лекарствени продукти.

срок на подаване на документи:16.07.2020

дата на отварянето на документите:  17.07.2020 в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 09:30 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Документация
 • Документация - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 14:55
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 11 Юни 2020 - 14:07
 • Обявление
 • обявление - Публикувано на: 11 Юни 2020 - 14:07
 • Образци
 • Програмен продукт - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 14:55
 • еЕДОП - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 14:55
 • Образци - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 14:55
 • еЕДОП.док - Публикувано на: 15 Юни 2020 - 14:55
 • Становища на предварителен контрол 1 етап
 • Становище предварителен контрол -1 етап - Публикувано на: 26 Май 2020 - 14:06
 • Становища на последващ контрол 2 етап
 • Становище предварителен контрол -2 етап - Публикувано на: 29 Юни 2020 - 12:00