МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2020-0001

Началната дата: 17.01.2020 15:56

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

   Предмет на настоящата поръчка е: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура /включително доставка на резервни части/ на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово“  подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

   Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуги” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

Описание: След проведената  процедура по ЗОП с изпълнители ще бъдат сключени договори за абонаментно транспорт на болни на хемодиализа

срок на подаване на документи: 06.02.2020 г

дата на отварянето на документите: 07.02.2020 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Документация
 • Документация - Публикувано на: 17 Януари 2020 - 16:00
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 12 Март 2020 - 16:23
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 17 Март 2020 - 09:11
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 20 Май 2020 - 13:19
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 17 Януари 2020 - 16:00
 • Решение за промяна
 • Решение изменение - Публикувано на: 23 Януари 2020 - 15:40
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 17 Януари 2020 - 16:00
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 17 Януари 2020 - 16:00
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 17 Януари 2020 - 16:00
 • еЕЕДОП.док - Публикувано на: 17 Януари 2020 - 16:00
 • Решение за класиране и избор на изпълнител
 • Решение РД-06-332 - Публикувано на: 17 Март 2020 - 09:11
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 20 Май 2020 - 13:19