МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0030

Началната дата: 02.12.2019 14:11

Вид на поръчката: Открита процедура


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

   Предмет на настоящата поръчка е: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура /включително доставка на резервни части/ на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово“  подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

   Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуги” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

Описание: След проведената открита процедура по ЗОП с изпълнители ще бъдат сключени договори за абонаментно и сервизно обслужване на медицинската апаратура.

срок на подаване на документи: 06.01.2020 г

дата на отварянето на документите: 07.01.2020 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Обявление
  • Обявление - Публикувано на: 02 Декември 2019 - 14:12
  • Образци
  • ееДОП - Публикувано на: 05 Декември 2019 - 11:26
  • ееДОП.док - Публикувано на: 05 Декември 2019 - 11:26
  • Образци - Публикувано на: 05 Декември 2019 - 11:26
  • Решение за откриване на процедура
  • Решение - Публикувано на: 02 Декември 2019 - 14:12
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: 05 Декември 2019 - 11:26