МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0028

Началната дата: 25.11.2019 13:42

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: „Избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси и разпределение на ел.енергия за МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД”

срок на подаване на документи: 16.12.2019г.

дата на отварянето на документите: 17.12.2019г. в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Документация
 • Документация - Публикувано на: 26 Ноември 2019 - 14:36
 • Коригирана документация - Публикувано на: 02 Декември 2019 - 16:49
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 10 Януари 2020 - 13:52
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение РД-06-41 - Публикувано на: 16 Януари 2020 - 15:11
 • Решение РД-06-107 - Публикувано на: 31 Януари 2020 - 12:01
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 26 Ноември 2019 - 14:36
 • Решение за промяна
 • Решение изменение - Публикувано на: 02 Декември 2019 - 16:46
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 26 Ноември 2019 - 14:36
 • Образци
 • Образи - Публикувано на: 26 Ноември 2019 - 14:36
 • ееДОП - Публикувано на: 26 Ноември 2019 - 14:36
 • ееДОП.doc - Публикувано на: 26 Ноември 2019 - 14:36
 • Решение за прекратяване
 • Решение РД 06-119 - Публикувано на: 03 Февруари 2020 - 15:07
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 14 Февруари 2020 - 16:11