МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0024

Началната дата: 25.09.2019 11:44

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: Доставка на хранителни продукти за нуждите на  МБАЛ  „Д-р Тота Венкова АД”

 

срок на подаване на документи: 16.10.2019г.

дата на отварянето на документите: 17.10.2019г. в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 09:00 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Документация
 • Инф. бюлетин на ДКСБТ 24.09.2019г.. - Публикувано на: 26 Септември 2019 - 14:12
 • Заглавна страница - Публикувано на: 26 Септември 2019 - 14:12
 • Документация - Публикувано на: 26 Септември 2019 - 14:12
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 25 Октомври 2019 - 14:47
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 08 Ноември 2019 - 16:01
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение РД-06-1157 - Публикувано на: 08 Ноември 2019 - 16:01
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 10 Януари 2020 - 16:28
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 26 Септември 2019 - 14:07
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 26 Септември 2019 - 14:07
 • Образци
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 26 Септември 2019 - 14:13
 • еЕЕДОП - word - Публикувано на: 26 Септември 2019 - 14:13
 • Приложение 3А - Публикувано на: 26 Септември 2019 - 14:17
 • Проекто договор - Публикувано на: 26 Септември 2019 - 14:18
 • Образци - Публикувано на: 26 Септември 2019 - 14:23
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 10 Януари 2020 - 16:28