МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2017-0028

Началната дата: 24.11.2017 09:19

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


ПУБЛИЧНО СЪСТЗАНИЕ ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

„АБОНАМЕНТНО И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА /ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ/

НА МБАЛ”Д-Р ТОТА ВЕНКОВА”АД  ”

 

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чоснование чл. 18, ал. 1, т.12, чл.18, ал. 2, във връзка с Глава двадесет и пета от Закона за обществените поръчки.

Предмет на настоящата поръчка е : „АБОНАМЕНТНО И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА /ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ/ НА МБАЛ”Д-Р ТОТА ВЕНКОВА”АД  ”,  подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

срок на подаване на документи: 15.12.2017 г

дата на отварянето на документите: 18.12.2017 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово от 10:00 часа

Документация
 • Заглавна страница - Публикувано на: 24 Ноември 2017 - 16:28
 • Документация - Публикувано на: 24 Ноември 2017 - 16:29
 • Коригирана документация - Публикувано на: 04 Декември 2017 - 16:04
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение - Публикувано на: 04 Декември 2017 - 16:06
 • Решения за промяна
 • Решение изменения и одобряване обявление - Публикувано на: 04 Декември 2017 - 16:06
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 18 Януари 2018 - 10:02
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 04 Януари 2018 - 15:11
 • Протокол 2 - Публикувано на: 02 Февруари 2018 - 11:07
 • Протокол 3 - Публикувано на: 02 Февруари 2018 - 13:11
 • Доклад - Публикувано на: 02 Февруари 2018 - 13:12
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 02 Февруари 2018 - 11:08
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 22 Февруари 2018 - 16:27
 • Решение за прекратяване - изменение - Публикувано на: 23 Февруари 2018 - 14:26
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 20 Март 2018 - 16:21
 • Анекс Драгнев и сие - Публикувано на: 07 Септември 2018 - 11:18
 • Анекс Елпак Лизинг - Публикувано на: 03 Септември 2018 - 10:45
 • Анекс Драгнев и сие 2 - Публикувано на: 08 Октомври 2018 - 10:11
 • Договори 1 - Публикувано на: 02 Ноември 2018 - 15:11
 • Инф. изпълнен договор - Публикувано на: 12 Април 2019 - 14:31
 • Инф. изпълнени договори 1 - Публикувано на: 14 Май 2019 - 16:08
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение откриване процедура - Публикувано на: 24 Ноември 2017 - 16:30
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 24 Ноември 2017 - 16:30
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 24 Ноември 2017 - 16:29
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 24 Ноември 2017 - 16:29
 • Договор - Публикувано на: 24 Ноември 2017 - 16:29
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 19 Февруари 2018 - 12:17
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 20 Март 2018 - 16:21
 • Обявление възложена поръчка 1 - Публикувано на: 02 Ноември 2018 - 15:11