МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0022

Началната дата: 12.12.2014 10:23

Вид на поръчката: Открита процедура


МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„ДОСТАВКА НА ДЕЗИНФЕКТАНТИ, ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ ”Д-Р ТОТА ВЕНКОВА”АД, ГР. ГАБРОВО,  ВКЛЮЧВАЩА 22/ДВАДЕСЕТ И ДВЕ/ САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

 Краен срок за подаване на оферти за участие: 16.01.2015 до 16:00 ч.

Отваряне на офертите: 19.01.2015г. от 10:00 ч. в сградата на МБАЛ гр. Габрово, ул. "Д-р Илиев - детския" №1.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Документация
 • Дизинфектанти 2015 - Публикувано на: 19 Декември 2014
 • Разяснение по документацията
 • Въпроси и отговори - Публикувано на: 30 Декември 2014
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 11 Март 2015
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 05 Февруари 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 27 Март 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 248 - Публикувано на: 27 Март 2015
 • Решение 302 - Публикувано на: 14 Април 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решение прекратяване - Публикувано на: 27 Март 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 27 Април 2015
 • Договор - Публикувано на: 25 Май 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация приключили договори - Публикувано на: 05 Юли 2017 - 10:31
 • Гаранция за Участие
 • Гаранции участие - Публикувано на: 08 Май 2015
 • Плащания
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 18 Август 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • извършени плащания през м.11.2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • извършени плащания през м.12.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016
 • извършени плащания през м.03.2016 - Публикувано на: 20 Април 2016