МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2020-0010

Началната дата: 15.05.2020 12:09

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


ДО                                          

                                                                 Б.Браун медикал ЕООД

                                                                 гр. София, бул. Андрей Ляпчев №66, ет.3

                                                                 Тел: 02 8076781                                         

 

Софарма Трейдинг АД

гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5,

Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12

Тел: 02 8133660

 

Агарата ЦМ ООД

гр. Софя 1855 ж.к. Младост 3, бл.304, ет.1, офис 1

Тел: 02 8765542

 

Истлинк България ЕООД

гр. Пловдив 4002, ул.Шести Септември 87

Тел: 032 644588

 

РСР ЕООД

гр. София 1606, ул. Виктор Григорович, №3, вх.1, ап.2

Тел: 02 9515976

 

Медицинска Техника Инженеринг ООД

гр. София, 1750, ж.к. Младост 1, бл.28Б
ул. Димитър Моллов

Тел: 02 9712061

 

Медитрейд ЕООД

гр. Варна 9002, ул. Илинден №7

Тел: 052 606334

 

Аквахим 2020 ЕООД

гр. София бул. Проф. Цветан Лазаров 83

Тел: 02 8075000

 

Маримпекс 7 ЕООД

гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ" № 54

Тел: 02 9532561

 

Соломед ООД

гр. София ж.к. Бъкстон ул. Казбек № 49

Тел: 02 9555600

 

Инфомед ЕООД

гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов“ 2Е,

Бизнес Център „Сердика“, сграда 1, ет. 3

Тел: 02 489 1700

 

Ендофлекс ЕООД

София, ул. липа № 4

Тел: 0888869249

 

Булмар МЛ ООД

гр. София 1421, ул. "Пирин" №32

Тел: 02 8501050

                                                                                                             

Емония Фарматех България ЕООД

гр. София ж.к.Редута, ул. Блага Димитрова №37, вх.1, ет1 ап.1

Тел: 02 9434855

 

П О К А Н А

за участие в процедура на договаряне без предварително обявление

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

                На основание  чл. 64, ал.1 и ал.3  от ППЗОП и във връзка с Решение № 527/15.05.2020 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово"  Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 26.05.2020 г от 10:30 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД.

                                                                                                      

Обект на поръчката – съгласно чл.3, ал.1, т. 2 от ЗОП. Офертата следва да съдържа информацията и документите, изискващи се съгласно настоящата покана.

Правно основание за откриване на процедурата: чл. 79, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

Документация
 • Покана - Публикувано на: 15 Май 2020 - 16:41
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 04 Юни 2020
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 08 Юли 2020 - 16:07
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 15 Май 2020 - 16:41
 • Образци
 • Програмен продукт - Публикувано на: 15 Май 2020 - 16:41
 • Образци - Публикувано на: 15 Май 2020 - 16:41
 • еЕДОП - Публикувано на: 15 Май 2020 - 16:41
 • еЕДОП.док - Публикувано на: 15 Май 2020 - 16:42
 • Решение за класиране и избор на изпълнител
 • Класиране - Публикувано на: 04 Юни 2020
 • Решение РД06-602 - Публикувано на: 04 Юни 2020
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 17 Юни 2020 - 12:04
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 08 Юли 2020 - 16:07