МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2020-0008

Началната дата: 20.03.2020 16:00

Вид на поръчката: Открита процедура


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

   Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за хемодиализа за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2 от ЗОП.

Описание: След проведената открита процедура по ЗОП и сключен/и договор/и с изпълнител/и ще бъдат изпълнявани самите заявки за доставка на лекарствени продукти и медицински изделия.

срок на подаване на документи: 22.04.2020 г

дата на отварянето на документите: 23.04.2020 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 09:30 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Обявление
  • Обявление - Публикувано на: 20 Март 2020 - 16:01
  • Документация
  • Документация - Публикувано на: 23 Март 2020 - 16:21
  • Решение за откриване на процедура
  • Решение - Публикувано на: 20 Март 2020 - 16:01
  • Образци
  • Образци - Публикувано на: 23 Март 2020 - 16:21
  • еЕЕДОП - Публикувано на: 23 Март 2020 - 16:21
  • еЕЕДОП док - Публикувано на: 23 Март 2020 - 16:21
  • програмен продукт - Публикувано на: 23 Март 2020 - 16:21