МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2020-0008

Началната дата: 20.03.2020 16:00

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

   Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за хемодиализа за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2 от ЗОП.

Описание: След проведената открита процедура по ЗОП и сключен/и договор/и с изпълнител/и ще бъдат изпълнявани самите заявки за доставка на лекарствени продукти и медицински изделия.

срок на подаване на документи: 22.04.2020 г

дата на отварянето на документите: 23.04.2020 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 09:30 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Документация
 • Документация - Публикувано на: 23 Март 2020 - 16:21
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 26 Юни 2020 - 15:48
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 13 Юли 2020 - 16:54
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение РД06-727 - Публикувано на: 13 Юли 2020 - 16:54
 • Класиране - Публикувано на: 13 Юли 2020 - 16:54
 • Решение РД06-780 - Публикувано на: 27 Юли 2020 - 17:08
 • Решение РД06-786 - Публикувано на: 28 Юли 2020 - 12:12
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 14 Август 2020 - 14:32
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 20 Март 2020 - 16:01
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 20 Март 2020 - 16:01
 • Обявление изменение - Публикувано на: 29 Април 2020 - 16:14
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 23 Март 2020 - 16:21
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 23 Март 2020 - 16:21
 • еЕЕДОП док - Публикувано на: 23 Март 2020 - 16:21
 • програмен продукт - Публикувано на: 23 Март 2020 - 16:21
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 29 Юли 2020 - 16:00
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 14 Август 2020 - 14:32