МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2020-0007

Началната дата: 16.03.2020 09:23

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

 

„ПРАНЕ НА БОЛНИЧНИ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ - РАБОТНО ОБЛЕКЛО,

ОПЕРАЦИОННО БЕЛЬО И БОЛНИЧНО БЕЛЬО”

 

срок на подаване на документи: 07.04.2020г.

дата на отварянето на документите: 08.04.2020г. в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 09:30 часа

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Документация
 • Документация - Публикувано на: 16 Март 2020 - 11:33
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 13 Април 2020 - 15:16
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 24 Април 2020 - 15:31
 • Договори и споразумения по ОП
 • Проекто-договор - Публикувано на: 16 Март 2020 - 11:33
 • Договор - Публикувано на: 05 Юни 2020 - 15:59
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 16 Март 2020 - 11:33
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 16 Март 2020 - 11:34
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 16 Март 2020 - 11:34
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 16 Март 2020 - 11:36
 • еЕЕДОП-док. - Публикувано на: 16 Март 2020 - 11:36
 • Решение за класиране и избор на изпълнител
 • Решение РД-06-472 - Публикувано на: 24 Април 2020 - 15:31
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 05 Юни 2020 - 15:59