МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2020-0002

Началната дата: 31.01.2020 14:25

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

   Предмет на настоящата поръчка е: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура /включително доставка на резервни части/ на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово“  подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

   Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуги” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

Описание: След проведената открита процедура по ЗОП с изпълнители ще бъдат сключени договори за абонаментно и сервизно обслужване на медицинската апаратура.

срок на подаване на документи: 05.03.2020 г

дата на отварянето на документите: 06.03.2020 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Документация
 • Документация - Публикувано на: 06 Февруари 2020 - 16:12
 • Разяснение по документацията
 • Въпроси и отговори - Публикувано на: 19 Февруари 2020 - 14:54
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 06 Март 2020 - 15:48
 • Протоколи
 • протоколи и доклад - Публикувано на: 17 Март 2020 - 14:27
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение класиране РД06-339 - Публикувано на: 17 Март 2020 - 14:25
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 28 Май 2020 - 16:24
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 03 Февруари 2020 - 16:42
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 03 Февруари 2020 - 16:42
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 06 Февруари 2020 - 16:12
 • еЕЕДОП док - Публикувано на: 06 Февруари 2020 - 16:12
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 06 Февруари 2020 - 16:12
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 30 Март 2020 - 15:37
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 28 Май 2020 - 16:24