МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0029

Началната дата: 28.11.2019 11:07

Вид на поръчката: Договаряне без предварителна покана за участие

АОП линк


П О К А Н А

за участие в процедура на договаряне без предварително обявление

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория на МБАЛ „ Д-р Тота Венкова” АД –Гр. Габрово”

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание  чл. 64, ал.1 и ал.3  от ППЗОП и във връзка с Решение № 506/28.11.2019г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория на МБАЛ „ Д-р Тота Венкова” АД –Гр. Габрово” Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 06.12.2019г. от 12:00 часа в Заседателната зала на МБАЛ „Д-р Тота Венкова» АД.

                                                                                          

Обект на поръчката – съгласно чл.3, ал.1, т. 2 от ЗОП. Офертата следва да съдържа информацията и документите, изискващи се съгласно настоящата покана.

Правно основание за откриване на процедурата: чл. 79, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

Срок за получаване на офертите: 05.12.2019г.

Документация
 • Покана - Публикувано на: 28 Ноември 2019 - 14:35
 • Приложение 1,2,3 - Публикувано на: 28 Ноември 2019 - 14:35
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 12 Декември 2019 - 14:47
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 22 Януари 2020 - 08:33
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 28 Ноември 2019 - 14:35
 • Образци
 • Обрадци - Публикувано на: 28 Ноември 2019 - 14:35
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 28 Ноември 2019 - 14:35
 • еЕЕДОП док. - Публикувано на: 28 Ноември 2019 - 14:35
 • Програмен продукт - Публикувано на: 28 Ноември 2019 - 14:35
 • Решение за класиране и избор на изпълнител
 • Решение РД-06-1275 - Публикувано на: 12 Декември 2019 - 14:47
 • Класиране - Публикувано на: 12 Декември 2019 - 14:48
 • Решение РД-06-1277 - Публикувано на: 13 Декември 2019 - 12:04
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявлениу възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 30 Декември 2019 - 10:35
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 22 Януари 2020 - 08:33