МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0027

Началната дата: 21.10.2019 16:28

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


ДО:

Бикомед ООД

гр. София бул. Цар Борис ІІІ №201 А

тел. 02 9553696

e-mail: op@bikomed.net                                                

 

Б.Браун медикал ЕООД

гр. София, бул. Андрей Ляпчев №66, ет.3

Тел: 02 8076781 

e-mail:petranka.yancheva@bbraun.com                                                                                                                    

Айф Фарма ООД

гр. София бул. Академик Иван Евстатиев Гешов

бл. 120 вх. Б ет. 1 ап. 27

тел: 02 4835513

e-mail: ipetrova@ipharma.bg

 

РСР ЕООД

гр. София                  

ул. Виктор Григорович № 3 вх.1 ап.1

тел: 02 9515976

e-mail: office@rsr.bg

 

ЕТ „Мебос – Мери Босева“

Гр. София,

Ж.к. Борово, Подуево №11, вх. Б, ет.1, ап.1

e-mail: velev.coloplast@gmail.com

                                                                      

                                                                                Благи ООД

                                                                                гр. Пловдив, ул. Иван Радославов №4

                                                                                                        тел: 0897402096

                                                                                                        e-mail: blaggi@abv.bg

 

П О К А Н А

за участие в процедура на договаряне без предварително обявление

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, заплащани от пациенти  за нуждите на  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

                На основание  чл. 64, ал.1 и ал.3  от ППЗОП и във връзка с Решение № 503/21.10.2019 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, заплащани от пациенти  за нуждите на  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“ Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 31.10.2018 г от 09:30 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД.

Документация
 • Покана - Публикувано на: 21 Октомври 2019 - 16:58
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 12 Ноември 2019 - 15:22
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 12 Декември 2019 - 09:27
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 21 Октомври 2019 - 16:58
 • Образци
 • еЕДОП - Публикувано на: 21 Октомври 2019 - 16:58
 • Образци - Публикувано на: 21 Октомври 2019 - 16:58
 • Програмен продукт - Публикувано на: 21 Октомври 2019 - 16:58
 • Решение за класиране и избор на изпълнител
 • Решение РД06-1167 - Публикувано на: 12 Ноември 2019 - 15:22
 • Класиране - Публикувано на: 12 Ноември 2019 - 15:26
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 28 Ноември 2019 - 14:45
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 12 Декември 2019 - 09:27