МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0020

Началната дата: 09.08.2019 11:01

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


ДО

                                                                                      Дъчмед Интернешанъл ЕООД

                                                                                      гр. София, ул. Бигла 48 ет.5

                                                                                      Тел: 02 9200123

                                                                                      e-mail: info@dutchmed.bg

                                      

 

 

П О К А Н А

за участие в процедура на договаряне без предварително обявление

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за хемодиализа за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“

 

Документация
 • Покана - Публикувано на: 09 Август 2019 - 11:15
 • Програмен продукт - Публикувано на: 09 Август 2019 - 11:15
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 21 Август 2019 - 10:52
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение РД-06-898 - Публикувано на: 21 Август 2019 - 10:52
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 30 Септември 2019 - 10:55
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение откриване процедура - Публикувано на: 09 Август 2019 - 11:15
 • Образци
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 09 Август 2019 - 11:15
 • Образци - Публикувано на: 09 Август 2019 - 11:15
 • еЕЕДОП.doc - Публикувано на: 09 Август 2019 - 11:15