МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0019

Началната дата: 23.07.2019 11:23

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

   Предмет на настоящата поръчка е:„„Ремонт и реконструкция  на  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - втори етап – отделение по съдебна медицина и авариен ремонт на комин, фасада, две тераси и частична подмяна на улуци на сграда стационар”  подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

Описание: След проведена процедура по ЗОП и сключен договор с изпълнител ще бъдат изпълнени предвидените строително-ремонтни работи.

МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – гр. Габрово се стреми да модернизира и обнови болничните стаи, операционни зали, кабинети и лаборатории, като осигури комфорт, удобства и високо качество на предлаганите услуги.

срок на подаване на документи: 13.08.2019 г

дата на отварянето на документите: 14.08.2019 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Документация
 • Документация - Публикувано на: 23 Юли 2019 - 16:09
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 15 Август 2019 - 14:06
 • Протоколи
 • Протоколи и доклади - Публикувано на: 21 Август 2019 - 10:25
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение РД-06-897 - Публикувано на: 21 Август 2019 - 10:25
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 30 Септември 2019 - 12:08
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 23 Юли 2019 - 16:09
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 23 Юли 2019 - 16:09
 • Образци
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 23 Юли 2019 - 16:09
 • е-ЕЕДОП.doc - Публикувано на: 23 Юли 2019 - 16:09
 • Приложение 1 - Публикувано на: 23 Юли 2019 - 16:09
 • Образци - Публикувано на: 23 Юли 2019 - 16:09