МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0017

Началната дата: 27.05.2019 10:57

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

   Предмет на настоящата поръчка е:„Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово"  подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2 от ЗОП.

Описание: След проведената открита процедура по ЗОП и сключен/и договор/и с изпълнител/и ще бъдат изпълнявани самите заявки за доставка на медицинските изделия.

срок на подаване на документи: 05.07.2019 г

дата на отварянето на документите: 08.07.2019 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 30 Май 2019 - 15:21
 • Документация
 • Заглавна страница - Публикувано на: 30 Май 2019 - 15:21
 • Документация - Публикувано на: 30 Май 2019 - 15:21
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 28 Май 2019 - 13:22
 • Образци
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 30 Май 2019 - 15:21
 • еЕЕДОП.doc - Публикувано на: 30 Май 2019 - 15:21
 • програмен продукт - Публикувано на: 30 Май 2019 - 15:21
 • Образци - Публикувано на: 30 Май 2019 - 15:22