МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0014

Началната дата: 03.05.2019 13:50

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохитологична и цитологична лаборатория на МБАЛ „ Д-р Тота Венкова” АД –Гр. Габрово”

 

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т.1, чл.19, ал. 1, във връзка с Глава девета, чл.74  от Закона за обществените поръчки.

Предмет на настоящата поръчка е : „Доставка на реактиви, консумативи и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория на МБАЛ „ Д-р Тота Венкова” АД –Гр. Габрово” разделена на 10 обособени и 22 необособени позиции подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

срок на подаване на документи: 12.06.2019г.

дата на отварянето на документите: 13.06.2019г. в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово от 09:30 часа.

Документация
 • Документация - Публикувано на: 09 Май 2019 - 11:11
 • Приложения 1,2,3,4 - Публикувано на: 09 Май 2019 - 11:11
 • Заглавна страница - Публикувано на: 09 Май 2019 - 11:11
 • Приложения 1,2,3,4 - корекция - Публикувано на: 16 Май 2019 - 09:05
 • Документация - корекция - Публикувано на: 16 Май 2019 - 09:05
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 26 Август 2019 - 14:44
 • Покана ценово отваряне 1 - Публикувано на: 24 Септември 2019 - 16:13
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 28 Юни 2019 - 13:07
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 20 Септември 2019 - 11:29
 • Допълнителни протоколи и доклад - Публикувано на: 27 Септември 2019 - 15:52
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 28 Ноември 2019 - 09:52
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 08 Май 2019 - 12:51
 • Решение за промяна
 • Решение за одобряване обявление за изменение - Публикувано на: 16 Май 2019 - 09:05
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 08 Май 2019 - 12:51
 • Образци
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 09 Май 2019 - 13:08
 • еЕЕДОП.doc - Публикувано на: 09 Май 2019 - 13:08
 • Образци - Публикувано на: 09 Май 2019 - 13:08
 • Програмен продукт - Публикувано на: 09 Май 2019 - 13:08
 • Програмен продукт - корекция - Публикувано на: 16 Май 2019 - 09:05
 • Решение за класиране и избор на изпълнител
 • Решение РД-06-972 - Публикувано на: 20 Септември 2019 - 11:29
 • Класиране - Публикувано на: 20 Септември 2019 - 11:29
 • Решение РД-06-1001 - Публикувано на: 24 Септември 2019 - 16:13
 • Решение РД-06-1012 - Публикувано на: 27 Септември 2019 - 15:52
 • Класиране 27.09.2019 - Публикувано на: 27 Септември 2019 - 15:52
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 28 Октомври 2019 - 13:00
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 28 Ноември 2019 - 09:52