МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0003

Началната дата: 17.01.2019 16:50

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


П О К А Н А

за участие в процедура на договаряне без предварително обявление

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

                На основание  чл. 64, ал.1 и ал.3  от ППЗОП и във връзка с Решение № 472/18.01.2019 г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово"  Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 29.01.2019 г от 10:00 часа в Заседателната зала на МБАЛ «Д-р Тота Венкова» АД.

                                                                                                 

Обект на поръчката – съгласно чл.3, ал.1, т. 2 от ЗОП. Офертата следва да съдържа информацията и документите, изискващи се съгласно настоящата покана.

Правно основание за откриване на процедурата: чл. 79, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

Сорк на получаване на офертите: 28.01.2019 г

Документация
 • Пакана - Публикувано на: 18 Януари 2019 - 11:38
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 18 Февруари 2019 - 11:05
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 25 Март 2019 - 10:25
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 18 Януари 2019 - 11:38
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 18 Януари 2019 - 11:38
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 18 Януари 2019 - 11:38
 • Програмен продукт - Публикувано на: 18 Януари 2019 - 11:38
 • Решение за класиране и избор на изпълнител
 • Решение РД-06-148 - Публикувано на: 18 Февруари 2019 - 11:05
 • Класиране - Публикувано на: 18 Февруари 2019 - 11:05
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 05 Март 2019 - 16:19
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 25 Март 2019 - 10:25