МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2019-0002

Началната дата: 17.01.2019 15:07

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: „Транспорт на болни/ жители и пребиваващи на територията на Област Габрово/ от дома им до центъра за хемодиализа към МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД и обратно”

 

срок на подаване на документи: 08.02.2019 г

дата на отварянето на документите: 11.02.2019 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Документация
 • Документация - Публикувано на: 18 Януари 2019 - 10:54
 • Покана за ценово отваряне
 • покана ценово отваряне - Публикувано на: 07 Март 2019 - 16:23
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 13 Март 2019 - 11:25
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение класиране - Публикувано на: 13 Март 2019 - 11:25
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 12 Април 2019 - 15:23
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 18 Януари 2019 - 10:54
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 18 Януари 2019 - 10:54
 • Образци
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 18 Януари 2019 - 10:54
 • Образци - Публикувано на: 18 Януари 2019 - 10:54
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 12 Април 2019 - 15:23