МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2018-0025

Началната дата: 11.12.2018 10:05

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: „Ремонт и реконструкция  на  МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово- втори етап – отделение по нервни болести IХет.”

 

срок на подаване на документи: 09.01.2019 г

дата на отварянето на документите: 10.01.2019 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Документация
 • Документация - Публикувано на: 11 Декември 2018 - 11:53
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 19 Декември 2018 - 15:21
 • Решения за промяна
 • Решение за одобряване на обявление за изменение - Публикувано на: 10 Януари 2019 - 12:22
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 18 Февруари 2019 - 16:36
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 22 Февруари 2019 - 14:52
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение класиране - Публикувано на: 22 Февруари 2019 - 14:51
 • Решения за прекратяване
 • Решение РД-06-200 - Публикувано на: 01 Март 2019 - 10:27
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение откриване процедура - Публикувано на: 11 Декември 2018 - 11:53
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 11 Декември 2018 - 11:53
 • Образци
 • Приложение 1 КСС - Публикувано на: 11 Декември 2018 - 11:53
 • Образци - Публикувано на: 11 Декември 2018 - 11:53
 • еЕЕДОП - Коригиран - Публикувано на: 19 Декември 2018 - 15:21
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 15 Март 2019 - 11:26