МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2018-0024

Началната дата: 03.12.2018 15:34

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: „Избор на доставчик на нетна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси и разпределение на ел.енергия за МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД”

 

срок на подаване на документи: 27.12.2018 г

дата на отварянето на документите: 28.12.2018 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 10:00 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Документация
 • Документация - Публикувано на: 04 Декември 2018 - 10:54
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 02 Януари 2019 - 16:09
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 08 Януари 2019 - 15:09
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 11 Февруари 2019 - 15:59
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение откриване процедура - Публикувано на: 04 Декември 2018 - 10:54
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 04 Декември 2018 - 10:55
 • Образци
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 04 Декември 2018 - 10:54
 • образци - Публикувано на: 04 Декември 2018 - 10:54
 • Решение за класиране и избор на изпълнител
 • Решение РД-06-13 - Публикувано на: 08 Януари 2019 - 15:09
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 11 Февруари 2019 - 15:59