МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2018-0022

Началната дата: 09.11.2018 09:08

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: „Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура /включително доставка на резервни части/ на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово“

 

срок на подаване на документи: 04.12.2018 г

дата на отварянето на документите: 05.12.2018 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Вeнкова" АД - Габрово от 13:30 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Документация
 • Документация - Публикувано на: 12 Ноември 2018 - 13:12
 • Разяснение по документацията
 • Разяснения - Публикувано на: 16 Ноември 2018 - 13:31
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 22 Януари 2019 - 14:25
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 07 Януари 2019 - 10:07
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 29 Януари 2019 - 11:39
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 20 Март 2019 - 13:54
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение откриване процедура - Публикувано на: 12 Ноември 2018 - 13:12
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 12 Ноември 2018 - 13:12
 • Образци
 • Образци - Публикувано на: 12 Ноември 2018 - 13:12
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 12 Ноември 2018 - 13:12
 • Решение за класиране и избор на изпълнител
 • Решение РД-06-88 - Публикувано на: 29 Януари 2019 - 11:39
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 11 Февруари 2019 - 15:27
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване 1 - Публикувано на: 20 Март 2019 - 13:54
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 20 Март 2019 - 13:54