МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2018-0020

Началната дата: 02.10.2018 10:25

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

С ПРЕДМЕТ:

Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка е: Доставка на хранителни продукти за нуждите на  МБАЛ  „Д-р Тота Венкова АД”

 

срок на подаване на документи: 23.10.2018 г

дата на отварянето на документите: 24.10.2018 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота ВЕнкова" АД - Габрово от 09:30 часа

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията.

Документация
 • Заглавна страница - Публикувано на: 02 Октомври 2018 - 15:18
 • Документация - Публикувано на: 02 Октомври 2018 - 15:18
 • Информационен бюлетин ДКСБТ 01.10.2018 - Публикувано на: 02 Октомври 2018 - 15:18
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 13 Ноември 2018 - 16:22
 • Протоколи
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 27 Ноември 2018 - 15:12
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение РД-06-925 - Публикувано на: 27 Ноември 2018 - 15:12
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 09 Януари 2019 - 10:12
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 02 Октомври 2018 - 15:19
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 02 Октомври 2018 - 15:19
 • Образци
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 02 Октомври 2018 - 15:21
 • Образци - Публикувано на: 02 Октомври 2018 - 15:21
 • Приложение 5А - Публикувано на: 02 Октомври 2018 - 15:21
 • Договор - Публикувано на: 02 Октомври 2018 - 15:21
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - Публикувано на: 09 Януари 2019 - 10:12