МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2018-0011

Началната дата: 28.05.2018 14:42

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

С ПРЕДМЕТ:

Доставка на медицински изделия невключени в цената на КП, заплащани от пациенти в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" 

 

Предмет на настоящата поръчка е : „Доставка на медицински изделия невключени в цената на КП, заплащани от пациенти в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово"  разделена в 18 броя позиции и съответните подпозиции,  подробно описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.

срок на подаване на документи: 04.07.2018 г

дата на отварянето на документите: 05.07.2018 г в Заседателната зала на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово от 10:00 часа

Документация
 • Документация - Публикувано на: 29 Май 2018 - 12:50
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 29 Май 2018 - 12:51
 • Приложения - Публикувано на: 29 Май 2018 - 12:55
 • Решения за промяна
 • Решение за одобряване на решение за изменение - Публикувано на: 07 Юни 2018 - 10:31
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана ценово отваряне - Публикувано на: 14 Септември 2018 - 14:29
 • Уведомление промяна дата ценово отваряне - Публикувано на: 17 Септември 2018 - 15:23
 • Покана ценово отваряне нова - Публикувано на: 26 Септември 2018 - 15:48
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 17 Август 2018 - 14:37
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 03 Октомври 2018 - 16:10
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение РД-06-771 - Публикувано на: 03 Октомври 2018 - 14:40
 • Класиране - Публикувано на: 03 Октомври 2018 - 14:41
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 09 Ноември 2018 - 15:23
 • Решение за откриване на процедура
 • Решение - Публикувано на: 29 Май 2018 - 12:50
 • Обявление
 • Обявление - Публикувано на: 29 Май 2018 - 12:50
 • Образци
 • Програмен продукт - Публикувано на: 29 Май 2018 - 12:50
 • Образци - Публикувано на: 29 Май 2018 - 12:55
 • Обявление за възложена поръка
 • Обявление възложена поръчка - прекратяване - Публикувано на: 19 Октомври 2018 - 15:06
 • Обавление възложена поръчка - Публикувано на: 09 Ноември 2018 - 15:23