МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0012

Началната дата: 28.05.2014 15:05

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


28 май 2014 г МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ /ОБЩ МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВ/ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ «Д-Р ТОТА ВЕНКОВА» АД, ГР. ГАБРОВО” Документи за участие ще могат да бъдат закупени от деловодството на МБАЛ гр. Габрово, ул. "Д-р Илиев - детския" №1. Краен срок за закупуване на документация за участие: 11.06.2014г. 16:00 ч. Краен срок за подаване на оферти за участие: 23.06.2014г. 16:00 ч. Отваряне на офертите: 01.07.2014 от 10:00 ч. в сградата на МБАЛ гр. Габрово, ул. "Д-р Илиев - детския" №1. [Уважаеми дами и господа Във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет: „Доставка лекарствени продукти за лечение на онкологични заболявяния, заплащани от НЗОК за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово”, открита с Решение № 304/28.05.2014г. и публикувано обявление в АОП с № 00748-2014-0012/28.05.2014г., Ви уведомяваме, че Комисия назначена със заповед 504/01.07.2014 г. на Изпълнителния Директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово е разгледала постъпилите оферти, включително техническите предложение на участниците, отговарящи на минималните изисквания за подбор, поставени от Възложителя, за което са съставени и подписани от членовете на комисията протоколи. Във връзка с гореизложеното, МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД - Габрово, в качеството й на Възложител, Ви уведомява, че на 29.08.2014 г., от 10:00 часа, в Заседателната зала на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД - Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” №1, гр. Габрово – 5300 Комисията ще пристъпи към отваряне на пликове №3 с предлагана цена на участниците които оферти отговарят на изискванията на Възложителя. При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители. [link=http://mbalgabrovo.com/profiles/public/op/reshenie730onko.rar]Решение 730[/link] [link=http://mbalgabrovo.com/profiles/public/op/dogovorionko2014.rar]Договори онко лекарства 2014[/link] [link=http://mbalgabrovo.com/profiles/public/op/osvobojdavanegaranciiuchastieonko.rar]Освобождаване на гаранции за участие онко лекарства 2014[/link]

 
 
 
Документация
 • Документация 1 - Публикувано на: None
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение 730 - Публикувано на: 08 Октомври 2014
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори 1 - Публикувано на: None
 • Приключване и прекратяване
 • Информация изпълнени договори - Публикувано на: 22 Декември 2016
 • Гаранции изпълнение
 • Върнати гаранции изпълнение - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • Гаранция за Участие
 • Гаранция 1 - Публикувано на: 10 Октомври 2014
 • Плащания
 • плащания 01.2015 - Публикувано на: 20 Януари 2015
 • плащания 02.2015 - Публикувано на: 19 Февруари 2015
 • плащания 03.2015 - Публикувано на: 20 Март 2015
 • плащания 04.2015 - Публикувано на: 17 Април 2015
 • плащане 05.2015 - Публикувано на: 19 Май 2015
 • плащания 06.2015 - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • плащания 07.2015 - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 18 Август 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • извършени плащания през м.11.2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015