МБАЛ "Д-р Тота Венкова"


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00748-2014-0018

Началната дата: 26.09.2014 14:37

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Eлектронно досие 7 26септември 2014 г МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова”АД, включваща 7/седем/ самостоятелно обособени позиции“ Краен срок за подаване на оферти за участие: 24.10.2014г. 16:00 ч. Отваряне на офертите: 27.10.2014 от 10:00 ч. в сградата на МБАЛ гр. Габрово, ул. "Д-р Илиев - детския" №1.

Документация
 • Храни 2014 - Публикувано на: None
 • Решения за промяна
 • Решение за одобряване на обявление за изменеине - Публикувано на: 08 Февруари 2017 - 10:50
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана 1 - Публикувано на: 10 Ноември 2014
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 28 Октомври 2014
 • Протокол №2 - Публикувано на: 02 Декември 2014
 • Протокол №3 - Публикувано на: 02 Декември 2014
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител 1 - Публикувано на: 02 Декември 2014
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори 2014-2015 - Публикувано на: 05 Януари 2015
 • Гаранции изпълнение
 • Информация върнати гаранции за изпълнение - Публикувано на: 07 Януари 2016
 • Плащания
 • плащания 05.2015 - Публикувано на: 19 Май 2015
 • плащане 06.2015 - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • плащания 07.2015 - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • плащания 08.2015 - Публикувано на: 18 Август 2015
 • плащания 09.2015 - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • плащания 10.2015 - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • извършени плащания през м.10.2015 - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • извършени плащания през м.11.2015 - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • извършени плащания през м.12.2015 - Публикувано на: 19 Януари 2016
 • извършени плащания през м.01.2016 - Публикувано на: 19 Февруари 2016
 • извършени плащания през м.02.2016 - Публикувано на: 17 Март 2016